תקנון

1 .מבוא

1 .ברוכים הבאים לאת-יופיה (להלן: "האתר" ו\או "את-יופיה").

2 .אנו מודים לכם שבחרתם לעשות שימוש באתר,

3 .האתר מנוהל ומתוחזק ומתופעל על ידי "את-יופיה" (להלן: "החברה" ו\או "בעלי האתר").

4 .גלישתך באתר כמו גם השימוש שתעשה בו, על ידך או מי מטעמך, מהווים את הסכמתך לאמור בתקנון זה וויתור מטעמך על כל טענה, מכל מין ו\או סוג ביחס לאמור בו. קיימים מצבים בו שימוש בשירות מסוים באתר יהיה כפוף להוראות ו\או כללים נוספים אשר יופיעו באתר בסמוך לשירות הרלוונטי, אך ברור כי אין בכך בכדי לגרוע מתקנון זה.

5 .אישור תקנון זה במלואו מהווה תנאי מוקדם להתחברות ו\או גלישה ו\או רכישה ו\או שימוש באתר. עצם ההתחברות לאתר מהווה הצהרה מצדך ו\או הנרשם ו\או המתעניין כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.

התקנון מהווה הסכם מחייב בין הנרשם ו\או הלקוח לבין החברה ולא תשמע כל טענה כנגד החברה בעניין זה לרבות לעניין דיוור ו\או פרטיות ו\או מאגרי

מידע.

6 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מהנרשם את ביצוע הרישום, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

7 .החברה הנה המפעילה של האתר ומכבדת את פרטיותו של הנרשם או הגולש או המשתמש בשירותי האתר. החברה מתחייבת לשמור על פרטיותו של הגולש באתר.

8 .החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על שירותים שנרכשו לאחר השינוי. החלוקה לכותרות ולסעיפים הנה לצורכי נוחות בלבד ואין להסיק מכך כל פרשנות אחרת.

9 .החברה שומרת על זכותה להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת או הסבר.

10 .כל סתירה בין תוכן האתר לשירותי החברה ו\או מוצריה ברור כי נובע מטעות ועל הגולש לפנות לחברה ולעדכן אותה בכך ולא תשמע כל טענה מצד הגולש בעניין זה כנגד החברה.

11 .טעויות סופר ו\או שגיאות דפוס אשר נפלו באתר )ככל שנפלו( אינם ניתנים לפרשנות אחרת מעבר לטעותם וככל שהטעות תובא לידיעת החברה אלו יתוקנו במהרה.

- 1 5

12 .במידה שתנאי מתנאי תקנון זה יקבע כבלתי אכיף ו/או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף. אם בכל מקרה ייחשב התנאי כחסר תוקף ו/או לא אכיף, ייחשב התנאי כאילו נמחק מתנאי תקנון זה ולא יהפוך את יתר התנאים בתקנון לחסרי תוקף או ללא אכיפים.

13 .במידה ואינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש ותנאי תקנון זה, עליך לחדול באופן מיידי מלעשות כל שימוש באתר ולא לבצע בו כל הזמנה. תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש באתר באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר )טלפון נייד, טאבלט וכד'( ו/או באמצעות כל רשת תקשורת.

14 .האמור בתנאי תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

15 .בכל שאלה או בירור לגבי האתר ו\או השירותים בו, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה באמצעות הפרטיים המוצגים בעמוד צור קשר או דרך המייל etyofiya83@gmail.com

2 .רישום לאתר

1 .ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לאתר, החברה תבקש מהנרשם רק את המידע הנחוץ במישרין לחברה. ההרשמה לאתר והזכות לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידו מותנים בקבלת חשבון אישי וסיסמה באמצעות שם המשתמש והסיסמה ניתן לעשות שימוש באתר ובתכניו באופן אישי.

2 .כל משתמש, אחראי באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו.

3 .תמונות המוצרים ו/או תמונות אריזות המתנה המופיעות באתר האינטרנט הינן לצורך המחשה בלבד וייתכנו שינויים בין תמונות המוצרים המוצגות באתר האינטרנט לבין המוצרים בפועל )לרבות, שינוי בצבע המוצר, מידות המוצר וכו‘(.

מוצרים נלווים המופיעים באתר האינטרנט לצד המוצר הינם לצורך המחשה בלבד ואינם מהווים חלק מהמוצר.

 

4 .במקרה בו נתגלה חוסר במוצר אחד או יותר שהוזמן על ידי הלקוח, על אף כי בעת ביצוע ההזמנה הופיע כי המוצר זמין והזמנת הלקוח אושרה, לא תהיה החברה מחויבת לספק מוצר זה ללקוח. נציג מטעם החברה יעשה מאמץ ליצור קשר עם הלקוח, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת הרשמתו באתר האינטרנט ויציע לו לבחור מוצר דומה ו/או אחר מבין המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט ו/או שיוצע לו, במידה וחויב, לקבל כספו חזרה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו ביצע הלקוח את רכישת המוצר. במקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

5 .החברה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי תקנון זה

6 .המוצרים שיש באת בחלקם הכנה ביתית וחלקם נרכשים מספקים שונים,אנחנו ב"את-יופיה משתדלים להביא לכם את המוצרים הטובים ביותר,יש לקרוא וללמוד על המוצרים לפני רכישתם ואין "את-יופיה" אחראית על כל נזק או משהו שיכול

- 2 5 להגרם מכך, לשאלות יש לפנות בכל ערוצי התקשורת שמופיעים באתר טלפון או מייל.

7 .בעת רכישה של מוצרים באמצעות האתר הרוכש מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שהפרת תקנון זה גורם לאתר ולחברה לנזקים לרבות נזקים ממוניים ולא ממוניים, אשר בגינם ינקטו כנגדו הליכים משפטיים בהתאם לחוק ולדין במדינת ישראל.

 

3 .דיוור ישיר

1 .החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע ו\או ניוזלטר וכן מידע שיווקי ופרסומי.

2 .חומרים ופרסומים אלו ישוגרו אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך בעת הרישום, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בפניה בכתב לחברה באמצעות מייל.

3 .בעלי החברה לא ימסרו את פרטיך למפרסמים, אף שהם רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר ובלבד שמידע זה לא יזהה אותך אישית.

4 .רישום לשירותים

1 .ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לאתר ו\או לשירותים באתר ו\או לניוזלטר של החברה באתר על ידי החברה, בעלי האתר יבקשו מהגולש רק את המידע הנחוץ במישרין לביצוע הרישום. תתבקשו למסור, בין השאר, פרטים אישיים שונים )כגון שם, כתובת למשלוחים, ת"ז ועוד( , עליכם למסור פרטים מדויקים ומלאים ע"מ שנוכל לתת שירות מלא ומהיר.

2 .החברה תשמור אצלה את הפרטים הנאספים בהתאם לכל דין ובמאגר מידע ממוחשב.

3 .הנרשם מחויב למסור בעת ההרשמה אך ורק פרטים מהימנים. ככל שתופר הוראה זו אזי החברה תהא זכאית למחוק את הרישום שבוצע וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהזכויות החוקיות שיעמדו לה כנגד הנרשם בגין הפרה זו.

4 .הפרטים שימסרו ישמשו את החברה אף למשלוח הודעות שונות מכל סוג ומין לרבות עדכונים וניוזלטר של החברה.

5 .החברה תהא רשאית למנוע רישום ו\או כניסה לאתר ו\או לבטל רישום, ככל שתהא סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הנרשם הפר איזו מן ההוראות הקבועות בתקנון זה ו\או איזו מהוראות הדין.

6 .החברה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי תקנון זה.

5 .הרכישה או התשלום

1 .רכישת שירותים ו\או חומרים ו\או מידע מהאתר ובאתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי. במקרה ועל חלק מהעסקאות יחולו פערים ו/או הפרשי ריבית- יצוין הדבר במעמד חיוב הכרטיס.

- 3 5

2 .ב"את-יופיה" ישנם מוצרים שמחירם תלוי במשקל, לדוגמא טף, תבלינים או כל מוצר שמציך משקל. מחירי מוצרים אלה מפורטים ליד כל מוצרי בצירוף יחידת המשקל אליה מתייחס המחיר )מחיר לק“ג, ל- 100 גרם(. לכן, במוצרים המסופקים לפי משקל תהיה סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק לכם בפועל. החשבון הסופי ייערך על פי משקל המוצרים בפועל ולא בהכרח על פי המשקל המבוקש, שציינת בעת הזמנתכם.

3 .המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע''מ על-פי דין.

4 .ביטול עסקה באתר המכירה של אֶתְ - יוֹפְיָהּ יתאפשר תחת התנאים הבאים: 

1. הביטול יהיה אפשרי עד 14 יום מיום קבלת המוצר בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

 

2. המוצר חייב להיות במצבו המקורי ולא יכול להיות נפגם או שומש. 

3. על הלקוח לפנות לצוות שירות הלקוחות של החברה ולבקש את ביטול העסקה. 

4. במקרה של ביטול עסקה, החזרת כספי התשלום תתבצע תוך 14 יום מיום קבלת המוצר חזרה לחברה.  תודה על שימושך בשירותינו.

 

6 .אבטחת מידע

1 .לא תהא לנרשם כל טענה או זכות כלשהי לפעולות בהן תנקוט החברה ו\או מי מטעמה עקב חדירה ו\או שבושים שיגרמו לאתר ו\או בקשר לכל נזק ישיר ו\או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו\או עקיפות שיגרמו לך בעקבות החדירה ו\או השיבושים ו\או הפעולות בהן תנקוט החברה ו\או מי מטעמה בהתרחש מקרה זה.

2 .בגלישתך באתר הנך מתחייב לעשות בהתאם כל דין ולא לבצע כל פעולת חדירה ו\או שיבוש ו\או לסייע בפעולות כאלה. לידיעתך, חדירה למערכת המחשוב של האתר מהווה עבירה פלילית שעונשה עד חמש שנות מאסר.

3 .בעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אך אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכון לחדירה לא מורשית, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפת המידע תוצאה מחדירה לא מורשית לשירותי האתר. החברה רשאית להשתמש במידע המופיע בהזמנה על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים.

4 .החברה נוקטת באמצעי זהירות סבירים ומקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה. כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברה או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק ללקוח מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק.

7 .קניין רוחני

1 .מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם לצורך העניין בבעלות החברה בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.

8 .השימוש באתר

1 .הגלישה ו\או השימוש באתר, בשירותים ובתכנים הקיימים בו הוא לשימוש פרטי של הגולש והאישי שלו בלבד. חל איסור על הגולש לבצע באתר כל פעולה אשר יש בה בכדי להוות הפרה של הוראות תקנון זה ו\או הוראות דין ו\או שיש בה בכדי להוות פגיעה מזכויותיה של החברה ו\או של צד ג' רחוק כלשהו. חל איסור לעשות באתר שימוש למטרה לא חוקית ו\או למטרה אסורה.

- 4 5

2 .מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 8א לעיל, חל איסור על העתקה ו\או הטבעה ו\או שכפול ו\או עריכה ו\או הפצה ו\או מכירה של האתר והתכנים שיופיעו באתר מעת לעת, לרבות אך לא רק תמונה, איור, סרטון, קובץ, תוכן מילולי, קולי, חזותי ו\או שילוב שלהם יחד.

3 .החברה רשאית, אך לא חייבת, להציע לגולש ו\או לנרשם אצלה שירותים שונים, הודעות על מבצעים שונים לרבות על שירותים בתשלום, כפי שאלה יהיו מעת לעת.

4 .כל השירותים והמידע המוצגים באתר ניתנים "כפי שהם" ללא אחריות ו\או התחייבות מכל מין וסוג לגבי מהימנותם, איכותם, דיוקם, שלמותם, רמת העדכון שלהם וכו'. אין בשירותים ובמידע המוצגים באתר משום התחייבות ו\או מצד כלשהו כלפי הרשום לאתר. לפיכך החברה לא תהא אחראית לכל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש בשירותי האתר או החברה.

5 .החברה שומרת על זכותה לבצע שינויים באתר, במבנהו ו\או בעיצובו ו\או להפסיק את השירותים כולם או חלקם ו\או לשנות את הזמנים בהם ניתן יהא להשתמש באתר.

6 .החברה שומרת על זכותה לגבות תשלום בגין הגלישה באתר, כולו או חלקו.

7 .יתכן והאתר ו\או השירותים המוצעים בו נעזר בקבצי Cookie המוצבים במחשבך בכדי לנהל ולהתאים את מערך המידע ו\או השירותים ו\או הפרסומות. מובהר כי שימוש זה נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות של שירות הפרסום ואינו כפוף למדיניות הפרטיות של האתר.

8 .החברה אינה מתחייבת להעמיד שירותי תמיכה באתר לרבות השירותים הניתנים בו עבור הנרשם ולא תהא לנרשם כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה בגין עניין זה.

 

 

מדיניות משלוחים והחזרים

9 .מדיניות ביטולים

1 .מדיניות הביטולים מקנות לצרכן את הזכות לבטל עסקאות מסוימות באופן חד צדדי וללא סיבה, ולקבל את כספו חזרה.

2 .מדובר בזכות חרטה החלה על עסקאות צרכניות, השונה מהזכויות האחרות הקובעות בחוק הגנת הצרכן כגון: זכות להתנתק מעסקה מתמשכת, זכות לבטל עסקה בשל הטעיה או ניצול מצוקה, זכות לבטל עסקת מכר מרחוק או עסקה ברוכלות.

3 .חוק הגנת הצרכן חל אך ורק על עסקה שנעשתה בין עוסק לצרכן. צרכן הוא מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי. לכן, הזכות לחרטה על העסקה נתונה אך ורק לצרכן יש לקרוא על כך באתר "המועצה הישראלית לצרכנות"

4 .המועצה הישראלית לצרכנות מציגה בעמוד זה הסבר על התקנות החדשות, המפרטת אילו מוצרים ניתן להחזיר ובאילו מועדים. גם משרד הכלכלה פרסם חוברת הסבר המפרטת את תוכן התקנות

5 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים, יבוצע ע"י החברה בתוך 30 ימים מיום קבלת הודעת הלקוח על רצונו לביטול העסקה. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי, יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוח, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק ללקוח, בתוך 30 ימים מיום קבלת הודעת הלקוח על ביטול העסקה. כל זאת בכפוף למפורט בסעיף 10( ב( לעיל.

10 .קישורים לאתרים נוספים )link)

- 5 5

1 .החברה תהא רשאית להציג באתר קישורים לאתרים נוספים אשר אינם באחריות החברה ו\או מי מטעמה ואינם מהווים תמיכה ו\או המלצה של החברה באמרו בהם. החברה רשאית לשנות קישורים אלה בכל עת.

2 .החברה אינה אחראית בשום אופן על התכנים שמופיעים באתרים להם יש קישורים באתר ועל הקישורים עצמם, שכן אתרים אלה לא נערכו על ידי החברה ואינם בבעלותה ו\או באחריותה.

3 .החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש ו\או לגולש כתוצאה מהשימוש באתרים אלה, וכל שימוש שיעשה בהם יהא באחריות המלאה של המשתמש בהם בלבד.

4 .החברה אף אינה שולטת בזמינותם ותכנם של קישורים אלה. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים המצויים יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. במידה שיש שאלה, השגה ו/או בעיה בכל עניין הנוגע לשירות ו/או תוכן כאמור, או כל קישור המפנה אליהם, יש להפנות לאותו צד ג' שמספק אותם. קישורים כאמורעומדים לרשותך באתרים רק לנוחותך ואין החברה אחראית לקישורים ו/או תוכן כאמור. במידה שתעזוב את האתרים על-ידי הקשה על קישור ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם החברה, דע כי הנך עושה זאת באחריותך בלבד. התוכן אליו אתה נחשף באמצעות קישורים לא פותח, נערך ו/או נבדק על-ידי החברה והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים אחרים, כולל בין היתר כתוצאה מעיכובים, פגמים ו/או השמטות העשויות להיות בו. החברה אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'. ככל שאתה מופנה לאתרים ולתכנים של צד ג' בקישור, תהיה זהיר ותקרא לעומק ותציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים ותכנים כאמור ותוודא כי האתר מתאים לגילך ולאופי השימוש שלך ברשת האינטרנט.

5 .מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי כל חומר פרסומי ו\או מידע ו\או תגובה ו\או פניה שמועלה לאתר הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל לפרסום את רשות החברה. החברה אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר ואין לראות בפרסומו באתר משום הצעה, שידול או ייעוץ מצד החברה לרכישת השירותים ו/או ההטבות המפורסמים.

6 .פרסום באתר על ידי משתמשים מאפשרת למשתמשים לפרסם תכנים שמקורם במשתמשי האתר, לרבות תגובות, פוסטים, תמונות וכו' )"פרסום תכני משתמשים"(. תכנים אלה מתפרסים באזורים המיועדים לכך. על מנת למנוע ניצול לרעה של אפשרות הפרסום כאמור החברה רשאית לבדוק את התכנים הללו לפני ו/או לאחר פרסומם, אך היא אינה נוטלת בזאת שום אחריות בקשר לפרסומן, דיוקם ו/או נכונותם. בעת פרסום מידע כאמור חלה על המפרסם אחריות מלאה ובלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום, יש להקפיד שהוא לא יהיה פוגעני, שקרי, מטעה, מסולף, כולל דברי נאצה, מפר זכויות של כל אדם, לרבות זכויות קניין רוחני, בגדר לשון הרע, פוגע בפרטיות, טורדני, כולל וירוסים או כל שיבוש אחר,

- 6 5

בכל אופן שהוא. החברה תהיה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לסרב לפרסם ו/או למחוק כל תוכן שנמסר לפרסום כאמור באתרים וכן למנוע מהמפרסם לשוב ולפרסם באתר. הנרשם מסכים בזאת להסרת כל תוכן או מידע שפורסם על ידו כאמור ומוותר על כל טענה שתהיה לו בהקשר זה.

11 .פרסומות של צדדים שלישיים

1 .פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף ולהרגלי הגולש.

2 .חלק מהתוכן, החומרים והשירותים הזמינים באתרים עשויים להיות מסופקים מטעם צדדים שלישיים )לדוגמא, פרסומים בקשר עם והטבות של עסקים שונים וכדומה(. כל הדעות, העצות, ההצהרות, השירותים, ההצעות, המידע והתוכן המוצגים באתרים מטעם צדדים שלישיים כולל, בין היתר, טקסטים, תמונות ציורים וקטעי וידאו, שייכים למי שיצר ו/או פרסם אותם בלבד ואינם בהכרח מייצגים את עמדות החברה ו/או מי מטעמה או הסכמתה לתוכנם.

3 .מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי כל חומר פרסומי שמועלה לאתרים הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל לפרסום את רשות החברה. החברה אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר ואין לראות בפרסומו באתר משום הצעה, שידול או ייעוץ מצד החברה לרכישת השירותים

ו/או ההטבות המפורסמים.

12 .הגבלת אחריות:

1 .האתר העומד לרשותך והחומרים והתכנים המוצגים בו מוצגים כפי שהם )"is as)" וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין )ככל שהדין החל מרשה זאת(. ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, החברה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחראית, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות )Merchantability )הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת )Purpose Particular for Fitness . )החברה אינה מבטיחה שהאתר יהא נגיש ללא הפרעה או נטולי פגמים ותקלות, או שהאתר או השרת עליו הוא מצוי נקי מוירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. החברה אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש באתר ו/או תוצאותיו של שימוש זה בכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות ו/או בכל עניין אחר. הנרשם אחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או

המומלצים להגן על-עצמו מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימוש ו/או הסתמכות על האתר ו/או כל חלק ממנו.

2 .המשתמש באתר מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהחומרים המוצגים באתר ניתנים לשימוש כפי שהם.

3 .החברה משקיעה את מירב המאמצים, להנגיש את המוצרים הטובים ביותר, אך לאור מורכבות התנאים, יתכנו אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר, החברה עושה את מירב המאמצים לשפר ולערוך ולעדכן את האתר, ותשמח לקבל דגשים, חוות דעת, ותיקונים.

4 .מוסכם ומוצהר כל המשתמש באתר ובתכניו כי בעלי האתר או מפעילי האתר או החברה לא יישאו באחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים המוצגים באתר או לשימוש בהם או תוצאותיו ו/או השלכותיהם.

- 7 5

5 .המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי האתר והאתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בשירות המוצע בו לרבות בגין ביטול ו/או הפסקת רכישת השירותים המוצעים באתר, לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא.

6 .ככל שמתיר זאת הדין ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, בשום מקרה החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלפי הנרשם ו/או כלפי כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע ו/או של כל דבר אחר; פיצויים מיוחדים, עונשים ו/או לדוגמא הנובעים מ קשורים בכל דרך בשימוש באתר ו/או הסתמכות עליו ו/או על כל חלק ממנו ו/או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל בביצוע ואספקת השירות על-ידי החברה והכל בכפוף לכך שעלות הנזק אינה בשליטתה של החברה אשר עשתה מאמץ סביר למנעה.

7 .התכנים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים, תכונותיהם, טיבם וכיו''ב.

8 .כאמור לעיל ומבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם עקב שימוש באתר.

9 .שיפוי במקרה שייגרם לחברה ו/או למי מטעמה נזק, הפסד ו/או הוצאה כלשהי, לרבות בשל דרישת או תביעת צד ג', בקשר עם שימוש של הנרשם ו/או של כל מורשה ו/או שלוח מטעמו באתרים שלא על פי תנאי השימוש ו/או הוראות כל דין, החברה תהא זכאית לשיפוי ו/או לפיצוי מיד עם דרישתה הראשונה, במלוא סכומי כל נזק, הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לה כאמור )כולל הוצאות סבירות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה סבירה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית(.

13 .בעלות ושמירה על זכויות

1 .האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, מותגים, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים.

2 .רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.

3 .החברה מתירה למשתמש "להוריד" )download )נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

14 .סמכות שיפוט:

- 8 5

1 .פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי ויהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט לדון בכל מקרה של מחלוקת - תהיה נתונה לבית המשפט.

2 .מבלי לגרוע מכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן שירותיה באתר זה, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים

logo בניית אתרים